top of page

STANOVY

čl. I.

Název, charakteristika, účel a poslání


České centrum Mezinárodního PEN klubu (dále PEN klub) se sídlem v Praze je samostatnou součástí světového sdružení spisovatelů, vydavatelů, překladatelů, literárních teoretiků, kritiků, publicistů (v původní anglické zkratce P.E.N. = poets, playwrights, editors, essayists, novelists).

Účelem PEN klubu je být společenským střediskem pro literární tvůrce v širokém slova smyslu, napomáhat vzájemným stykům a spolupráci mezi jednotlivci i podobnými sdruženími doma i v zahraničí.

K tomu účelu zřizuje vlastní pracovní a společenské prostory, v nichž převážně provozuje svou činnost, pořádá literární představení, přednášky, diskuse, výstavy a jiné programy pro širší publikum. V této činnosti je PEN klub podporován občanským sdružením – Společností přátel PEN klubu (viz Stanovy Společnosti přátel PEN klubu).

PEN klub vyvíjí činnost na celém území České republiky.

Posláním PEN klubu je plnění zásad Charty Mezinárodního P.E.N., která prohlašuje, že literatura musí vždy zůstat prostředkem vzájemného dorozumění mezi národy, že umělecká díla jsou dědictvím celého lidstva a nesmějí být vystavována ohrožení za žádných okolností. Členové PEN klubu se proto zavazují napomáhat odstraňování rasové, třídní a národnostní nenávisti, bránit všem formám potlačování svobody slova ve světě, vystupovat proti takovým formám zneužití svobody tisku, jakými jsou šíření lživých informací, záměrné podvádění a zkreslování skutečnosti ve prospěch osobních či politických cílů.

K uctění památky svého zakládajícího člena a prvního předsedy uděluje PEN klub každý sudý rok Cenu Karla Čapka za vynikající díla domácího i zahraničního slovesného umění. Každý sudý rok může udělit Středoevropskou cenu autorovi ze středoevropských zemí.

 

 

čl. II.

Členové

Členy PEN klubu se mohou stát slovesní tvůrci (viz čl. I), kteří se vykazují významnou a uznávanou tvorbou ve svých oborech.

O přijetí nového člena rozhoduje výbor PEN klubu, který důvody zamítnutí žádosti o členství nesděluje.

Členy PEN klubu se mohou stát i členové jiných center Mezinárodního PEN klubu.

K přijetí je třeba podat písemnou přihlášku s jménem, adresou a kvalifikací kandidáta. a s písemným doporučením nejméně dvou členů klubu.

Kandidát je přijat za člena většinou hlasů přítomných členů výboru. Jestliže přijat není, může podat po roce novou přihlášku, podpořenou doporučením dvou jiných členů.

Členství v PEN klubu zaniká úmrtím, vyloučením, vyškrtnutím pro neplacení příspěvků, vystoupením na vlastní žádost.

 

čl. III.

Práva a povinnosti členů

Členové PEN klubu jsou oprávněni využívat pro sebe i pro své hosty všechny jeho prostory a zařízení, jakož i výhody a požitky klubu přiznané a klubem poskytované. Avšak bez souhlasu výboru PEN klubu nejsou oprávněni užívat tyto prostory, zařízení a výhody ve prospěch jiného spolku, na jehož aktivitách se podílejí.

Členové jsou povinni platit členské příspěvky, dbát o vážnost a čest PEN klubu a dodržovat zásady Charty Mezinárodního P.E.N..

 

čl. IV.

Členské příspěvky

Roční členské příspěvky stanoví valná hromada na návrh výboru. Jestliže člen nezaplatí svůj členský příspěvek do 30. června kalendářního roku a nepodá výboru dostatečné vysvětlení, bude jeho členství považováno za ukončené. O znovupřijetí může požádat až v příštím roce.

 

čl. V.

Výbor

Správou záležitostí PEN klubu, pokud nespadají do kompetence valné hromady, je pověřen dvanáctičlenný výbor, zvolený valnou hromadou většinou hlasů v tajném hlasování na dobu tří let.

Poté je výbor povinen odstoupit a valné hromadě k zvolení předložit nejméně 24 kandidátů z návrhů členských i svých.

Výbor si ze svého středu volí předsedu, místopředsedu, pokladníka a další funkcionáře. Jednatelem může být také placený tajemník PEN klubu.

Výbor je usnášení schopný za přítomnosti nejméně šesti členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, za jeho nepřítomnosti hlas předsedajícího člena výboru.

Nezúčastní-li se člen výboru tří po sobě následujících schůzí bez dostatečné omluvy, je zbaven členství ve výboru a nahrazen tím z nezvolených kandidátů, který získal nejvíce hlasů na valné hromadě.

V případě potřeby může výbor ze svého středu utvořit pracovní skupiny pro řešení jednotlivých problémů, případně utvořit příslušnou komisi i z řad dalších členů klubu. Veškeré pracovní komise podléhají výboru a jsou mu odpovědné.

Výbor PEN klub má právo vyzvat k členství významné spisovatele, vydavatele, překladatele, literární teoretiky, kritiky, publicisty, ač oni sami řádnou přihlášku nepodali.

Statutárním zástupcem PEN klubu, oprávněným jednat jeho jménem, je předseda   nebo jím pověřený zástupce.

 

čl. VI.

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšší orgán PEN klubu. Výbor ji svolává nejméně jednou v průběhu kalendářního roku (zpravidla v I. čtvrtletí) písemným či elektronickým pozváním všech členů PEN klubu alespoň dva týdny před datem konání.

Valná hromada posuzuje výroční zprávu o činnosti výboru a klubu včetně zprávy o hospodaření. Hlasuje o jejím schválení. Rozhoduje o všech statutárních, organizačních, členských a majetkových změnách. Vydává usnesení a v každém třetím roce svého působení volí nový výbor.

Členové PEN klubu volí svůj výbor na valné hromadě tajnou volbou přítomných, popřípadě písemnou nebo elektronickou korespondenční volbou nepřítomných členů.

Korespondenční volba není ani tajná, ani aklamativní, je neveřejná. Tyto volební hlasy má k dispozici pouze volební komise valné hromady, která dohlíží, aby po vyhodnocení voleb byly z elektronické pošty vymazány a v sekretariátu archivovány společně s písemnými korespondenčními hlasy jako důvěrný dokument do příští volby.

Valná hromada je způsobilá usnášet se za přítomnosti jakéhokoli počtu řádně svolaných členů, přičemž rozhoduje nadpoloviční většina hlasů.

 

čl. VII.

Chování členů a smírčí soud

Usoudí-li výbor PEN klubu, že jednání některého člena poškozuje zájmy PEN klubu nebo poslání Mezinárodního P.E.N., má plné právo zbavit ho členství. Vyloučený člen má právo odvolat se k valné hromadě.

Veškeré spory mezi členy, i spory mezi členy a výborem klubu řeší smírčí soud, složený z pěti členů, z nichž každá strana zvolí vždy dva. A tito čtyři posléze toho pátého, nestranného předsedu.

Smírčí soud rozhoduje s konečnou platností.

 

čl. VIII.

Čestné členství

Čestnými členy PEN klubu se mohou stát zejména význační zahraniční,  ve svých zemích pronásledovaní spisovatelé, i vynikající osobnosti české a světové kultury, podporující Chartu Mezinárodního P.E.N..

 

čl. IX.

Publikační činnost

České centrum vydává zpravodaj podle okamžitých potřeb. O účasti na vydávání dalších časopiseckých i knižních publikací rozhoduje výbor PEN klubu. PEN klub spolupracuje s Mezinárodním P.E.N. na vydávání publikací propagujících českou literaturu nebo jinak přispívajících k mezinárodní kulturní spolupráci.

 

čl. X.

Majetek a způsob jeho užívání

PEN klub nabývá majetek z členských příspěvků, z výtěžku kulturních pořadů, ze sponzorských podpor, z dotací jiných kulturních center doma i v zahraničí a z dalších zdrojů, podporujících jeho činnost. Tento základní majetek spravuje a na správnost evidence dohlíží pokladník, člen výboru PEN klubu. Disponuje jím pouze na základě souhlasu výboru.

PEN klub vlastní kromě základního majetku i majetek inventární, tj. veškerý majetek movitý. Je vlastníkem nemovitosti, Domu bratří Čapků v Budislavi u Litomyšle, jemuž byl Ministerstvem kultury ČR přiznán statut kulturní památky.

 

čl. XI.

Rozpuštění

PEN klub se rozpustí, jestliže o tom rozhodne valná hromada, k tomu účelu zvlášť svolaná. S rozpuštěním musí souhlasit alespoň nadpoloviční většina všech řádných členů. Tato valná hromada rovněž rozhodne o tom, jak naložit s majetkem klubu.

 

čl. XII.

Přijetí stanov

Tyto stanovy byly přijaty valnou hromadou PEN klubu dne 30. 3. 2004

bottom of page